Spe­ci­aal voor ondernemingen

INre­tail pakt het, met de oprich­ting van een eigen ver­ze­ke­rings­be­drijf, van­af nu anders aan. Om jou nóg beter van dienst te zijn. Met per­soon­lij­ke ser­vi­ce en pro­duc­ten die beter afge­stemd zijn op jouw situ­a­tie. Want wij weten als geen ander wat belang­rijk is voor jou. Met INre­tail Ver­ze­kert weet je zeker dat je goed zit. Wij den­ken altijd, voor iede­re situ­a­tie, met je mee voor een per­soon­lij­ke oplossing.

Wij zor­gen dat jij er geen omkij­ken naar hebt, want onder­ne­men is al werk genoeg.

Een zorg­ver­ze­ke­ring via INre­tail Ver­ze­kert met 15% korting

Samen met Zil­ve­ren Kruis stel­len we een zorg­ver­ze­ke­ring samen die past bij jou. Voor jezelf, jouw mede­wer­kers en even­tu­e­le gezins­le­den. Dat is wel zo handig!

Ont­dek jouw voordeel

INre­tail Ver­ze­kert. Voor al jouw situaties.

Met INre­tail Ver­ze­kert wil­len we jou nóg beter van dienst zijn.

Je vindt bij ons ver­ze­ke­rin­gen op maat, omdat iede­re situ­a­tie uniek is. En advi­seurs die exclu­sief wer­ken voor INre­tail-leden. Zo kun je erop ver­trou­wen dat je pas­send advies krijgt voor de bes­te prijs.

Boven­dien brei­den wij ons dien­sten­pak­ket voor jou ver­der uit. Bij­voor­beeld met hulp bij de invul­ling van goed werk­ge­ver­schap en duur­za­me inzet­baar­heid van je per­so­neel. Wel zo belang­rijk in de hui­di­ge arbeidsmarkt.

Hoe kun­nen we je helpen?

Vra­gen? Neem con­tact op

Ver­ze­ker je bedrijf

Soms kan het door omstan­dig­he­den – waar je niet altijd invloed op hebt – tegen­zit­ten. Ver­ze­ker je bedrijf daar­om goed en voor­kom hoge onver­wach­te kosten.

Meer lezen

Ver­ze­ker je medewerkers

Je mede­wer­kers zijn enorm belang­rijk voor jou en de con­ti­nu­ï­teit van jouw bedrijf. Laat ze onbe­zorgd aan het werk gaan met goe­de verzekeringen.

Meer lezen

Ver­ze­ker jezelf

Je zet je bedrijf als onder­ne­mer vaak op num­mer 1. Toch moet je soms ook aan jezelf den­ken. Dat doe je, onder ande­re, met deze verzekeringen.

Meer lezen

Ver­ze­ker je bedrijf

Soms kan het door omstan­dig­he­den – waar je niet altijd invloed op hebt – tegen­zit­ten. Ver­ze­ker je bedrijf daar­om goed en voor­kom hoge onver­wach­te kosten.

Meer lezen

Ver­ze­ker je medewerkers

Je mede­wer­kers zijn enorm belang­rijk voor jou en de con­ti­nu­ï­teit van jouw bedrijf. Laat ze onbe­zorgd aan het werk gaan met goe­de verzekeringen.

Meer lezen

Ver­ze­ker jezelf

Je zet je bedrijf als onder­ne­mer vaak op num­mer 1. Toch moet je soms ook aan jezelf den­ken. Dat doe je, onder ande­re, met deze verzekeringen.

Meer lezen

Ons team staat voor jou klaar

Jou zo goed moge­lijk advi­se­ren over ver­ze­ke­rin­gen, die spe­ci­aal zijn samen­ge­steld voor onder­ne­mers in de retail­bran­che. Dat vin­den wij belang­rijk. Neem con­tact met ons op om jouw ver­ze­ke­rin­gen door te nemen en te bekij­ken wat jij kunt bespa­ren. De keu­ze is aan jou!

Neem con­tact op